Hu Fang

Hu Fang
Hu Fang
Writer, Co-founder OF Vitamin Creative Space in Guangzhou and the shop in Beijing, China

HU FANG is the Artistic Director of Vitamin Creative Space, an alternative art space in Guangzhou. He was one of the editors of Documenta 12 magazines.